LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb


  Byggvare B Y G G E V A R E
Jernvare J E R N V A R E
Maling M A L I N G
Annet A N N E T
Tilbud T I L B U D
Video V I D E O
L I N K E R

LightWeb
Maling


M A L I N G

Viktig med rent "grunnlag"T E R R A S S E B E I S


Terrassebeis fra Gjøco og Tjæralin.


T R E O L J E

Tjæralin


T J Æ R A L I N

Maling med tjære og mye trørrstoffer.


G J Ø C O   B E I S 


Gjøco beis, maling utvendig og innvendig.


R E D S K A P


Pensler, ruller, utstyr Spekter = kvalitet.


C A S C O  I  H Y L L A


Casco i hylla


F A S H I O N   4 0

Vanntynnbar oljemaling. Solid. nesten luktfri.


I N T E R I Ø R   1 0

Matt vannbasert acrylmaling


P A N E L L A K K

Bevarer panelen
Gjør den lett å vaske.


I N T E R I Ø R   4 0

Oljemaling ( den gode gamle)


F I N I S H I N G   O I L


Det beste du kan bruke til bord og benkeplater


T E C  7


Tec 07

E N G A N G S H A N S K E R


Pangpris!
LightWeb

 
B Y G G B U A   A S

A D R E S S E : Drevsjømoen, Drevsjø
T E L F O N : 624 5 93 05
T E L E F A X :
62 45 93 04
W E B S I D E :
http://www.byggbua.no
E - P O S T :
post@byggbua.no

Å P N I N G S T I D E R :
MANDAG - FREDAG: 0900 - 1700
LÖRDAG: 0900 - 1500

O R G. N U M M E R : 880 351 672
B A N K G I R O : 1890 05 17919


K O N T A K T S K J E M A

M E L D  D E G  P Å  V Å R T  N Y H E T S B R EV

Fyll inn din e-mail adresse for å motta vårt nyhetsbrev!
E-mail adresse:
 F A C E B O O KY R . N O
G O O G L E M A P S
© LightWeb