LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb


  Byggvare B Y G G E V A R E
Jernvare J E R N V A R E
Maling M A L I N G
Annet A N N E T
Tilbud T I L B U D
Video V I D E O
L I N K E R

LightWeb


 


Tilbud


T I L B U D


2015B Y G G E T Ø R K E

Byggetørke 3.3 kw

kr 498,-


F R O T T E S O K K E R

5 par
249.-


D O V R E  O V N E R


- 25 % - så lenge vi har
V A R M E V I F T E

ADAX varmevifte - solid

Nå kr 599,- Spar 100,

E N G A N G S H A N S K E R

Engangshanser - kartong

Fra kr 63,-


-LightWeb

 
B Y G G B U A   A S

A D R E S S E : Drevsjømoen, Drevsjø
T E L F O N : 624 5 93 05
T E L E F A X :
62 45 93 04
W E B S I D E :
http://www.byggbua.no
E - P O S T :
post@byggbua.no

Å P N I N G S T I D E R :
MANDAG - FREDAG: 0900 - 1700
LÖRDAG: 0900 - 1500

O R G. N U M M E R : 880 351 672
B A N K G I R O : 1890 05 17919


K O N T A K T S K J E M A

M E L D  D E G  P Å  V Å R T  N Y H E T S B R EV

Fyll inn din e-mail adresse for å motta vårt nyhetsbrev!
E-mail adresse:
 F A C E B O O KY R . N O
G O O G L E M A P S
© LightWeb